Skip to content
Congrés online de feminisme i sororitat

Avís legal i política de privadesa
DADES GENERALS

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la vostra disposició les dades següents:

eLena Crespi Asensio està domiciliada a Torelló, amb CIF 33954431Z.
A la web www.elenacrespi.com hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre psicologia, sexologia, teràpia de parella i psicologia perinatal. El seu objectiu principal és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a la teràpia que es realitza ia les activitats de diferents temàtiques que poden ser d’interès.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) s’informa a l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat d’eLena Crespi Asensio.

Sempre es respectarà la confidencialitat de les vostres dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantege, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica .

Per exercir els vostres drets d’oposició, rectificació o cancel·lació heu d’escriure al següent correu info@elenacrespi.com.

RESPONSABILITATS

eLena Crespi Asensio no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

Tanmateix, tenint en compte els arts. 11 i 16 de la LSSI-CE, eLena Crespi Asensio es compromet a la retirada o, si escau, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Tampoc l’empresa es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l’usuari es connecti a Internet. Igualment no es garanteix la inexistència dinterrupcions o errors en laccés al lloc web.

Així mateix, eLena Crespi Asensio es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir-ne alguna responsabilitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

eLena Crespi Asensio és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat aquesta empresa.

Cap material publicat en aquesta web no podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit d’eLena Crespi Asensio.

Tota la informació que es rebi a la web, com ara comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a eLena Crespi Asensio de manera gratuïta. No cal enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

POLÍTICA DE COOKIES

eLena Crespi Asensio pel seu propi compte o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació.

Les galetes utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i els paràmetres del trànsit, controlar el procés i el nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip. Si us plau consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web no cal que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades al lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sens perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió tal a cadascun dels serveis la prestació del qual requereixi el registre previ.

En tot cas, les cookies tenen un caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas no s’utilitzaran cookies per recollir informació de caràcter personal.

[ESP]

Aviso legal y política de privacidad

DATOS GENERALES

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico ponemos a su disposición los siguientes datos:

eLena Crespi Asensio está domiciliada en Torelló, con CIF 33954431Z.
En la web www.elenacrespi.com hay una serie de contenidos de carácter informativo sobre psicología, sexología, terapia de pareja y psicología perinatal. Su principal objetivo es facilitar a los clientes y al público en general, la información relativa a la terapia que se realiza y a las actividades de distintas temáticas que pueden ser de interés.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se informa al usuario que todos los datos que nos proporcione serán incorporados a un fichero, creado y mantenido bajo la responsabilidad de eLena Crespi Asensio.

Siempre se va a respetar la confidencialidad de sus datos personales que sólo serán utilizados con la finalidad de gestionar los servicios ofrecidos, atender a las solicitudes que nos plantee, realizar tareas administrativas, así como remitir información técnica, comercial o publicitaria por vía ordinaria o electrónica.

Para ejercer sus derechos de oposición, rectificación o cancelación deberá escribir al siguiente correo info@elenacrespi.com.

RESPONSABILIDADES

eLena Crespi Asensio no se hace responsable de la información y contenidos almacenados en foros, redes sociales o cualesquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del prestador.

Sin embargo, teniendo en cuenta los art. 11 y 16 de la LSSI-CE, eLena Crespi Asensio se compromete a la retirada o en su caso bloqueo de aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público.

Tampoco la empresa se responsabilizará de los daños y perjuicios que se produzcan por fallos o malas configuraciones del software instalado en el ordenador del internauta. Se excluye toda responsabilidad por alguna incidencia técnica o fallo que se produzca cuando el usuario se conecte a internet. Igualmente no se garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio web.

Así mismo, eLena Crespi Asensio se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en su página web, así como la configuración o presentación del mismo, en cualquier momento sin asumir alguna responsabilidad por ello.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

eLena Crespi Asensio es titular de todos los derechos sobre el software de la publicación digital así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que se incluyan, a excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter público que no son propiedad de esta empresa.

Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin el consentimiento por escrito de eLena Crespi Asensio.

Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se considerará cedida a eLena Crespi Asensio de manera gratuita. No debe enviarse información que NO pueda ser tratada de este modo.

POLÍTICA DE COOKIES

eLena Crespi Asensio por su propia cuenta o la de un tercero contratado para prestación de servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando el usuario navega por el sitio web. Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servicio web con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación.

Las cookies utilizadas se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.

Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el proceso y número de entradas.

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.

Para utilizar el sitio web no es necesario que el usuario permita la instalación de las cookies enviadas al sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario que el usuario inicie una sesión tal en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo registro.

En todo caso las cookies tienen un carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizará cookies para recoger información de carácter personal.